Politikken

Partiprogram 2019-2023

ET TROMSØ FOR ALLE

Tromsø Arbeiderpartis program bygger på̊ de sosialdemokratiske grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Det betyr at innbyggerne skal ha frihet til å bestemme over egne liv og at den økende økonomiske ulikheten som vi ser vokse fram også i vårt land må bekjempes. Solidaritet med mennesker i en sårbar livssituasjon innebærer at vi må ha offentlige fellesskapsløsninger som sikrer rettferdig fordeling og som trygger gode velferdstjenester for alle.

En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

Gjennom en god oppvekst- og utdanningspolitikk investerer vi i framtida.

En god oppvekst for alle i Tromsø

Tromsø Arbeiderparti vil ha god kvalitet i alle barnehager i Tromsø kommune. Da må vi sørge for høy bemannings- og pedagogtetthet. Bemanningsnormen skal gjennomføres i Tromsø gjennom en aktiv rekrutteringspraksis. I dag har alle rett til barnehageplass, men ikke til en plass i sitt nærområde. For noen betyr dette at man må reise langt for å levere og hente, noe som både er problematisk for den enkelte familie og også lite ønskelig ut fra et miljøperspektiv. Vi vil så langt som mulig sørge for at foreldre som ønsker det får barnehageplass i sitt nærområde 

Tromsø Arbeiderparti vil sikre en bedre, mer helhetlig og likeverdig kvalitet i SFO-tilbudet i hele kommunen, med gode ledere og tilstrekkelig og kompetent personale - f.eks personell med pedagogisk -og fagarbeiderutdannelse.

Alle elever skal ha samme mulighet til å lykkes på skolen, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Når ulike barn møtes i fellesskolen, står de bedre rustet til å forstå hverandre og samfunnet rundt seg . 

Tromsø Arbeiderparti vil:

 • At det gis rett til barnehageplass til alle barn fra fylte 1 år, uansett når tid på året de er født
 • Så langt som mulig innføre rett til barnehageplass i barnets nærområde
 • Sikre god kvalitet i barnehagene ved gjennomføring av bemanningsnormen og på sikt jobbe for å få 50 prosent pedagogtetthet
 • Sørge for lik kvalitet i SFO-tilbudet uavhengig av hvilken skole man går på
 • Øke antall lærere og pedagogisk støttepersonell i grunnskolen
 • Øke skolenes driftsbudsjetter
 • Stimulere til å videreutvikle tverrfaglig samarbeid i skolen, blant annet gjennom å sørge for en god skolehelsetjeneste
 • Jobbe for bedre inkludering og oppfølging av døve og tunghørte i grunnskolen.
 • Stimulere til utprøving av leksefri skole ved en eller flere av Tromsø-skolene, i samråd med foreldre og lærerorganisasjoner
 • Bygge ny ungdomsskole på Kvaløya
 • Innføre gratis skolelunsj i grunnskolen i Tromsø
 • Ansette minst ti nye helsesøstre i neste fireårsperiode
 • Innføre en digital “e-helsesøstertjeneste”
 • Videreføre og styrke en heldøgns beredskap for barnevernet
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Tromsø Arbeiderparti vil styrke vår felles helsetjeneste

Tromsø Arbeiderparti mener en god helsepolitikk skal handle om å yte faglig god behandling, men i like stor grad om forebygging, rehabilitering og hverdagsmestring. Derfor er innføringen av tillitsreformen i eldreomsorgen høyt prioritert. Det gir oss mulighet til å bruke tid og ressurser klokt, basert på de ansattes faglighet og brukernes ønsker og behov. 

Tromsø Arbeiderparti mener det er viktig å sørge for god oppfølging og pleie av mennesker i siste livsfase. De som ønsker det må få mulighet til å være i eget hjem den siste tiden. Kommunen må sikre helsepersonell med kompetanse innen palliasjon, for å gi god lindrende behandling. Å sikre kvaliteten innen palliativ pleie er viktig for å skape en verdig ramme rundt avslutningen på livet.

Tromsø Arbeiderparti vil:

 • Satse på en god balanse mellom de ulike leddene i omsorgstrappa, med særlig fokus på forebygging
 • Øke kompetansen om kognitiv svikt og demens hos fagpersoner og pårørende
 • Ta i bruk god og anvendelig velferdsteknologi. Kommunen har satt av 50 mill i et velferdsteknologifond.
 • Videreføre arbeidet med å implementere en tillitsmodell i eldreomsorgen
 • Sørge for å ta tilbake til kommunal drift matlagningen for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste
 • Sikre gode kulturtilbud til syke, eldre og andre som ikke kan oppsøke de ordinære kulturtilbudene
 • Sikre gratis trygghetsalarm
 • Stoppe konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenesten
 • Ansette fem nye jordmødre
 • Arbeide for godt ettervern for rusavhengige, med fokus på bolig, arbeid, aktivitet og sosial oppfølging
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Trygghet for jobb og trygghet i jobb

Et trygt og anstendig arbeidsliv i Tromsø

Tromsø Arbeiderparti vil understreke at trygge, fornøyde ansatte med opplevd medbestemmelse og god ledelse vil yte gode kommunale tjenester av høy kvalitet. Det er de ansatte som er kommunes viktigste ressurs. Vår grunnleggende holdning er at ansatte skal vises tillit, tas med på råd, verdsettes og få gode utviklingsmuligheter. Trivsel og arbeidsglede hos de som skal yte tjenestene kommer alltid innbyggerne til gode.

Vi ønsker også en aktiv næringspolitikk for å skape jobber. Kommunen har i dag solide offentlige virksomheter innen forskning og forvaltning, samt et variert næringsliv basert på våre fortrinn som arktisk kystby. Tromsø har en ung og velutdannet befolkning bestående av mennesker fra mer enn 140 nasjoner. Både handel- og service, bygg- og anlegg og et mangfold av maritime næringer har funnet sin plass i kommunen. Veksten i reiselivet har de siste årene vært enorm, noe som gir aktiviteter både i by og distrikt. Dette vil vi utvikle videre på en sunn og bærekraftig måte. 

Tromsø Arbeiderparti vil: 

 • Styrke det fagligpolitiske samarbeid mellom politisk ledelse og fagbevegelsen i byen, med faste møtepunkt
 • At det legges vekt på lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved kommunale anbudsrunder, i tråd med Oslo-modellen
 • Tromsø kommune skal fortsette arbeidet med å fjerne uønsket deltid blant de kommunalt ansatte.
 • Etablere tillitsreformen i helse- og omsorgssektoren i kommunen
 • Jobbe for etablering av et tverretatlig a-krimsenter i Tromsø
 • En fiskereid og variert flåte som kan utnytte ressursgrunnlaget både nært kysten og lengre til havs
 • Ressurstilgang til mindre fiskerisamfunn med tilleggskvoter på lik linje med de samisk dominerte fiskeværene, og handheving av fjordlinjene som reserverer fisket innenfor fartøyer under 15 meters lengde
 • Helårlige markedstilbud og arbeidsplasser med fordeling av fersk fisk året rundt
 • At oppdrettsnæringen driftes uten trussel mot miljøet
 • Stimulere til økt forskning og utvikling av ny teknologi innen havbruk.
 • Tilrettelegge for flere private bedrifter og arbeidsplasser i kommunen. Tromsø Arbeiderparti stiller seg bak Næringsforeninga i Tromsøregionens mål om 2000 nye arbeidsplasser i privat sektor innen 2022
 • Legge til rette for næringsarealer og næringslokaler for små og mellomstore bedrifter
 • Etablere en god dialog med reiselivsbransjen for å sikre en voksende turisme i hele kommunen 
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Tromsø som en foregangskommune på klima og miljø

Tromsø tar klima og miljø på alvor

Tromsø Arbeiderparti har som mål at Tromsø skal bli en foregangskommune på klima og miljø. Det innebærer å kutte utslipp, begrense forsøpling og ta vare på den lokale naturen og det lokale økosystemet. 

For å møte klimaendringene er det avgjørende at man går over til en mer sirkulær økonomi, med større vekt på gjenbruk. Det viktigste virkemiddelet for å få til dette er å sikre fortsatt god håndtering av avfallet i kommunen. 

Tromsø Arbeiderparti har som mål at Tromsø skal bli en plastfri by. Det krever et godt samarbeid mellom kommune, næringslivet og innbyggerne. Plastfrie alternativer må være lett tilgjengelige og attraktive både for den enkelte og for bedriftene i byen.

Veinettet i Tromsø sentrum håndterer ikke dagens trafikktetthet og dagens bilpark. Det registreres i perioder helseskadelig luftforurensing. Dette er et problem som må håndteres gjennom bymiljø-avtalen, som kan gi bedre transportnett, mer kollektivtrafikk og for syklister og fotgjengere. Utenfor sentrum må det legges til rette for miljøvennlig kollektivtransport og hensiktsmessige veiløsninger.

Tromsø Arbeiderparti vil:

 • At Tromsø kommune skal behandle et klima- budsjett og regnskap hvert år.
 • Sørge for at alle innbyggere i Tromsø kommune har lett tilgang på kildesortering og at det gode arbeidet som Remiks utfører videreføres
 • Sørge for «panteringer», det vil si flaskedeponi, på søppelbøttene i sentrum og på UiT
 • Arbeide for å kutte ut all unødvendig plastbruk i kommunens egen virksomhet
 • Vedta en helhetlig plan for hvordan man skal kutte plastforbruket, samarbeid med aktuelle aktører i kommunen
 • Etablere en ordning med bysykler i Tromsø sentrum
 • Sørge for flere gang- og sykkelstier
 • Bedre de kollektive trafikkløsningene i hele kommunen
 • Ha belønningsordninger til bedrifter som omstiller og reduserer klimautslipp
 • At kommunen satser på el-biler eller andre nullutslippskjøretøy ved utskifting av bilparken
 • Ha som mål at bygg som bygges i regi av Tromsø kommune skal være plusshus
Tone Marie Myklevoll og Jarle Heitmann på stand under vårkampanje lørdag 11.5.19

Alle lamme alle

Våre seks toppkandidater ved kommunestyrevalget 2019

Alle lamme alle

Full jubel på Tromsø Aps valgkamp-kick-off 9.5.19

Alle lamme alle