Politikken

Kommunevalgprogram 2023 - 2027

ALLE LAMME ALLE

Hilsen fra Gunnar

“Alle lamme alle!”. Det brukte jeg å si til ungene mine da de var små. I Tromsø skal alle med. Det er min viktigste hjertesak.

Tromsø skal være en kommune hvor gode, trygge hverdagsliv og arbeid til alle er øverst på lista. Et sted der ungene føler mestring i skole og på fritida, der det er trygt å gå langs skoleveien. Et sted hvor det er lov å skyte stang ut, fordi resten av samfunnet stiller opp hvis det går galt.

Vi har de siste fire årene jobbet for å få skikk på kommuneøkonomien i Tromsø.

Vi har satt i gang en storstilt boligreform som har gjort det mulig for enda flere å komme seg inn på boligmarkedet og vi har satt i verk tiltak for å bekjempe sosiale forskjeller.

Det er folkene som gjør Tromsø så fantastisk! Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet og håper dere er med meg videre!

Vår ordføerkandidat Gunnar Wilhelmsen og varaordførerkandidat Marta Hofsøy.

En god oppvekst varer hele livet

Vi vil sørge for gode barnehager og en inkluderende fellesskole med kvalifiserte voksne som skaper trygghet og legger til rette for utvikling og læring, lek og aktivitet - en skole som utjevner forskjeller.

 • Bygge ny ungdomsskole med flerbrukshall på Kvaløysletta og ny barneskole i Tromsdalen
 • Videreføre søskenrabatt i SFO og barnehage
 • Mer praktisk undervisning på barne- og ungdomsskoler
 • Sikre alle barn barnehageplass uansett når på året de er født
 • Opprette ungdomsklubber i alle bydeler
En god oppvekst varer hele livet ut

God helse og livskvalitet for alle

Vi ønsker et samfunn der alle blir sett og er en del av fellesskapet, med en offentlig helsetjeneste, som sikrer god helse og gir livskvalitet i alle livets faser.

 • Bygge nytt velferdssenter med sykehjem på Kvaløya
 • Bygge ny legevakt og styrke fastlegeordningen
 • Bygge 300 nye omsorgs- og seniorboliger
 • Forhindre privatisering av viktige velferdstjenester
 • Styrke barsel- og jordmortjenesten
 • Utvikle Sydspissen permsenter til helsefremmende og sosiale tiltak for eldre
 • Rekruttere og beholde dyktige fagfolk innenfor helse og omsorg
God helse og livskvalitet for alle

Alle skal ha tilgang til kultur og idrett

Vi skal sørge for at alle kan ha tilgang til kultur, idrett og friluftsliv for å sikre folkehelse, trivsel og bolyst.

 • Bygge ny storstue for kultur!
 • Bygge ut Rådstua med nytt teaterhus
 • Bygge ny Tromsøhall
 • TURBO-ordningen i alle bydeler og distrikt
 • Gratis kulturkort og billigere fritidstilbud til barn og unge
Alle skal ha tilgang til kultur og idrett

Bolig til alle

Vi skal videreføre boligreformen med full styrke, og stille krav til utvikling av byen. Vi vil føre aktiv politikk for vekst, stedsutvikling og bolyst i hele kommunen.

 • Få flere inn på boligmarkedet med å styrke startlånsordning
 • Bygge 300 nye omsorgs- og seniorboliger
 • Renovere, vedlikeholde og kjøpe nye kommunale boliger
 • Satse videre på nye bolig- og eieformer som leie-til-eie og boligtun
 • Gjøre det enklere å få bygge boliger i distriktene
Bolig til alle

Trygt arbeidsliv

Vi skal være garantist for et seriøst arbeidsliv! Faste, hele stillinger gir trygghet i hverdagen. Vi skal jobbe for at flere kommer ut i arbeid.

 • Hele faste stillinger
 • Forhindre privatisering av viktige velferdstjenester
 • Få flere unge i jobb
 • Enklere vei til arbeidslivet for de som av ulike årsaker har falt ut
 • Tett og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen
Trygt arbeidsliv

Klimapolitikk for folk og næringsliv

Klimautfordringen er vår tids største utfordring. Vi vil at Tromsø kommune skal oppfylle klimaambisjonene om å kutte 80% av klimagassutslippene innen 2030 og nå netto nullutslipp innen 2050.

 • Realisere prosjekter i Tenk Tromsø for å nå nullvekstmål
 • Etablere blå bybane (el-ferge) som del av kollektivtilbudet i Tromsø
 • Støtte utbygging av vindkraft på land og til havs, der det er i tråd med sameksistens
 • Sørge for å elektrifisere og omstille skipsfarten i Norges største fiskerihavn
 • Jobbe for realisering av Nord-Norgesbanen, med første del Narvik – Tromsø
Klimapolitikk for folk og næringsliv

Ledende på bærekraftig omstilling

Vi skal utøve aktiv bærekraftig næringspolitikk som bidrar til vekst, innovasjon og nye grønne arbeidsplasser.

 • Bygge en grønn energi-hub på Grøtsund for blant annet havvind, hydrogen og havbruk
 • Utvikle nye næringsarealer i Tromsø som Ringvegen næringspark og Tromsdalsfyllinga
 • Utvikle Tromsø som et bærekraftig reisemål
 • Få på plass et milliardfond for investering i bærekraftig næringsliv som forvaltes fra Tromsø
 • Støtte romnæringen i Tromsø og etableringen av et nasjonalt senter for jordobservasjon
 • Jobbe for realisering av Nord-Norgesbanen, med første del Narvik – Tromsø
Vekst, næring og innovasjon

Her kan du laste ned hele kommunevalgprogrammet:

Last ned kommunevalgprogrammet (bruk kameraet på mobilen din)

Last ned kommunevalgprogrammet med bruke kameraet på mobilen din. (QR-kode)

Spre gjerne kommunevalgprogrammet vårt på sosiale medier eller andre plattformer. Dere kan da bruke følgende "kortlenke":    https://bit.ly/Valg2023

Gunnar og Marta