Sak 150-22 tromsø kommunes høringssvar på regional transportplan 2022-2033 - forslag fra ap-sv-sp-mdg

Høringssvar på regional transportplan 2022-2033

Tone Myklevoll la frem forslag på vegne av Ap, SV, Spg og MDG

Kommunestyret vedtok etter forslag fra Tone Marie Myklevoll på vegne av Ap, SV, Sp og MDG, en omfattende og forsterket høringssvar på regional transportplan 2022-2033 (stemmetall 28-13).I innlegget peker Myklevoll på viktigheten av at en oppgradering av fylkesvei 864, fra Kroken til Oldervik gis høy prioritet. Denne oppgraderingen er sentral for utviklingen av Grøtsund havn som et strategisk næringsareal, og helt sentral for Tromsø kommunes utviklingsmuligheter innenfor maritim mekanisk industri, og grønn industriell omstilling med blant annet produksjon av innsatsfaktorer til kraftsektoren, og energilagring.Men denne veien går også gjennom ett av våre tettsteder. Det er pt. 150 barneskolebarn som har denne veien som sin daglige skolevei til Skjelnan skole. Deres skolevei har verken gang- og sykkelveg eller trygge krysningspunkter eller ordna ventearealer for buss.  I tillegg tok høringsforslaget kommunens viktige prioritering av fiskerikaiene i Brensholmen, Tromvik og Oldervik., og hvor viktig det er at infrastruktur til havs og lands sees i sammenheng.Det ble også utrykt bekymring for hvorvidt busstilbudet i Tromsø er rett dimensjonert for fremtiden, støtte til at våre mest rasutsatte veier er prioritert inn for skredsikring, viktigheten av trygge skoleveier og støtte til Ullsfjordforbindelsen, som et nasjonalt viktig prosjekt.Les den vedtatte høringsuttalelsen her: